YEDİİKLİM OKULLARI İLKOKULDA EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMALARIMIZ

2016 - 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI OKUMA YAZMA

ÇERÇEVE PLANI SES GRUPLARI TABLOSU

    İlkokuma - Yazma çalışmaları MEB müfredatı çerçecesinde özgün ve planlı olarak işlenir

İLKOKULDA AKADEMİK VE BRANŞ DERSLERİMİZ

Hayat Bilgisi

   Öğrenciler eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, Türkçe'yi doğru ve güzel kullanma, kaynakları etkili kullanma, güvenlik ve korunmayı sağlama, özyönetim, işbirliği ve takım çalışması, bilimsel kavramları tanıma, Atatürkçüşük bilincine sahip olma gibi beceriler kazanırlar.

Türkçe

   Bu derste öğrenciler, zihinsel gelişimine uygun olarak anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme,  eleştiriye açık olma, tahmin etme, analiz-sentez yapma, sorunları tespit edip çözme gibi temel becerilerini geliştirirler. Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve ezberleyen değil değil türetebilen, metinler arası anlam kurabilen bireyler olarak gelişimlerini sürdürürler.

   Milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal,estetik ve sanatsal değerlere önem verirler. Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, üreten, geleceğe yön veren kişiler olarak yetişirler.

   Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile Türkçe'yi severler ve etkili kullanırlar.

   Türkçe dersindeki etkinliklerle öğrenciler, sözcük dağarcığını zenginleştirirler. Türk dilini severler, kurallarını bilerek, Türkçe'yi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yönelirler.

   Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini ve tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve hedefe uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazanırlar.

Sosyal Bilgiler

   Öğrenciler, bilgi ve teknoloji çağının gerekliliklerine sahip, bilgiye ulaşma yollarını kullanarak, bilgiyi etkin bir  biçimde önceki deneyimleri üzerinde yapılandıran, demokrasinin ilke ve değerlerini içselleştirmiş, toplumsal ve çevreye duyarlılık gösteren, yaratıcı ve yenilikçi davranışlarıyla kendisiyle ve çevresiyle barışık, empati yeteneği gelişmiş, etkili iletişim becerilerine sahip, özgüveni gelişmiş birey profiline uygun beceriler kazanırlar.

Matematik

  Amacımız, öğrencilerimize çağın gerekliliklerine cevap verebilecek şekilde, içinde bulunduğumuz bilgi ve ileri teknoloji çağında, bir toplumun insanının sahip olması gereken matematiksel düşünce yapısı verilir.

   Bu amaçla, birebir öğrenci merkezli ve pozitif disiplin anlayışımızdan ödün vermeden matematik eğitimi verilir.

 

Matematik Öğretmeninin Genel Amaçları ve Hedeflerimiz

1)  Öğrencilerde mantıksal düşünme yeteneğini geliştirme,

2) Günlük hayatta karşılaştığı problemlerin çözümünde mevcut koşulları doğru değerlendirme,

3) Mümkün olduğu hallerde bilgiyi nicelleşmiş verilerle ortaya koyma alışkanlığını kazandırma,

4) Öğrencilerle soyutlama yapma alışkanlığı kazandırma, bu yolla zihinsel bağımsızlığı ve yaratıcılığı geliştirme,

5) Öğrencilere tümevarım ve tümdengelim ile ilgili çıkarımlar yapabilme alışkanlığı kazandırma, bu yolla sezgisel düşünceyi geliştirme,

6) Estetik değerleri geliştirme,

7) Bir problemin değişik yollarla çözülebileceğinden hareketle, farklı görüş ve düşüncelere zihnen açık olabilme ve onlara saygı duyma alışkanlığını kazandırma,

8) Bilgi teknolojilerini kullanma

9) Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanabilme yeteneğini geliştirme,

10) Entellektüel merakını ilerletmek  ve geliştirmek.

   

Fen ve Teknoloji

   Okulumuz 4. sınıfını bitiren bir öğrenci Fen ve Teknoloji dersinde;

1)  Bir olayı gözlemler, karşılaştırır, sınıflandırır, olayla ilgili çıkarım yapar, tahmin yapar ve olayın değişkenlerini belirler.

2) Bir deneyi tasarlar, deney malzemelerini ve araç gereçlerini tanır ve kullanır, deneyle ilgili sonuçları ölçer ve verileri kaydeder.

3) Deney erilerini işler, yorumlar, sonuç çıkarır ve sunar.

Fen ve Teknoloji Değerlendirme Çalışmaları

1)  Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özelliklerini bir bütün olarak ele alınır.

2) Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususları öne çıkarır.

3) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde kullanılacak araçlar geçerlilik, güvenirlik, kullanışlılık özelliklerine sahip olurlar.

4) Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır.

Resim

   Yediiklim Okullarında görsel sanatlar eğitimi kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan, kişilere eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimde yönlendirmeyi öğreten eğitim faaliyetlerimizdir. Görsel sanatlar eğitiminde baz alacağımız şey yetenek olmamalıdır. Çünkü sanat sadece yetenekli kişiler için ya da bir birey, öğrenci, bir toplum için geçerli değişdir. Herkes için, her yaştaki bireyler için geçerlidir sanat eğitimimiz.

Müzik

   Yediiklim Okullarında; ritm tutma çocukların yaşantısında çok önemli olduğu gibi okulumuzda da çok önemlidir. Çünkü çocuk müziği sessizce oturup dinlemez, hareket etmek ister. Ritm ve müzikli hareketler çocuğun kendi yeteneklerini ve bu yeteneklerinin sınırlarını keşfetmesine yardımı olur. Çocuğun bağımsız davranışlar kazanmasına ve grup etkinlikleri oluşturmasına olanak sağlar. Müzik eğitiminde, ritm ve ses çalışmalarına, doğadaki sesleri ve müziği dinleme, şarkı söyleme, söylediği şarkıyı dramatize etme gibi etkinliklere de yer veriyoruz.

İngilizce - İspanyolca

   Okulumuzun 1. Yabancı dili İngilizcedir. 2. Sınıftan itibaren İspanyolca 2. Yabancı dil olarak 7. sınıfa kadar verilmektedir. Gelenekselleşmiş olan teorik dil öğretiminden farklı olarak; öğrencilerimize "yaparak-yaşayarak" öğrenme modeli ile dil gelişimini destekliyoruz. Native (ana dili İngilizce ve İspanyolca olan) öğretmenlerimizin varlığı ile haftada 10 saat yabancı dil eğitimi veriyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin İngilizcelerini uluslar arası düzeye çıkartmak için sınavlara (JET-SET / PEARSON YAYINLAR) hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin sertifikalar alarak dil düzeylerini uluslar arası seviyeye ulaşmasını sağlıyoruz. Yıl içerisinde mutlaka bir yabancı ülkeye gezi düzenleyerek dil gelişimini ve kültür tanıtımını yapıyoruz.

Akıl Oyunları

   Akıl oyunları dersinde öğrencilerin sahip oldukları zeka potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyeli geliştirmesi; karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi, sorun durumunda doğru kararlar verebilmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilkokul 1. sınıftan 4. sınıfa kadar düzenlenen bir akıl oyunları dersi öğretim programı mevcuttur.

Beden Eğitimi

   Beden eğitimi dersinin temel amacı öğrencilerimizin zihin-beden bütünlüğünün gelişiminde, sinir-kas ve eklem koordinasyonuna, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisini, kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarına, güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı olmaktır.

    Sporda başarının en temel şartının spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Bunun bilinci içinde öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını ilkokul çağındayken kazandırmak için çalışıyor, beceri ve yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli spor branşlarına ve okul takımlarına yönlendiriyoruz.

Satranç

   Satranç arkadaşlık duygularını geliştirmesinin yanı sıra diğer okullara karşı takım olarak yapılan turnuvalarda okul ruhunu da güçlendirir. Satranç oynayan çocuklar sportmenliği öğrenir. Satranç, her yaşta kolaylıkla öğrenilebilen eğlenceli bir oyundur.

Robotik Kodlama

   Kodlama artık hayatımızın tam merkezi konumuna gelmiştir. Kodlama bu kadar önemli iken öğrencilerimize böyle bir çağda onun mantığını öğretmeden bilgisayar kullanmayı kuru kuruya öğretmek tuzsuz bir yemeğe benzetilebilir. Bu sebeple çocuklarımıza olabildiğince küçük yaşlarda kodlamanın temellerinin atılması gerekir. Okulumuzda çocuklarımıza kodlamayı hem öğretmek hemde öğretirken eğlendirmek robotik ve kodlama dersimizin temel prensibidir.

Drama

   Yaşamının ilk yıllarından itibaren bilinçli bir şekilde eğitilmesi gereken çocuk, zamanının büyük bir kısmını oyunla geçirir. Doğumu izleyen günlerde ortaya çıkan oyun ihtiyacı, çocuk büyüdükçe biçim değiştirerek sürüp gider. Çocukluk döneminin temel amacı olan oyun; öğrenme, yaratma, deneyim kazanma, iletişim kurma ve yetişkinliğe göre hazırlanmalıdır. Oyun sırasında çocuk, pek çok şeyi kendi kendine deneyerek öğrenir.

   Oyun, çocuğu geleceğe hazırlayan bir etkinliktir. Çocuk için görünürde özel bir amacı olmayan oyun, pek çok amaca hizmet eder. Neşe kaynağı, yaratıcılık, başarıyı tatma fırsatı, çalışma hayatına ön hazırlık olan oyun, çocuğu sosyal hayata hazırlar.

   Bu hazırlama hiçbir zorlama olmadan gerçekleşir. Oyun doğaldır ve çocuğun oyunda yaşadıkları daha sonra resim ve yazıya dönüşür.

   Her oyun, çocuk için aslında doğal bir dramadır. Çocuğun, yastığı gerçekmiş gibi kucaklayıp, ona ninniler söylemesi, onunla konuşması, evcilik oyunlarındaki çeşitli davranışları birer roldür Drama, çocuğun kendi gerçeğinin oyunudur.

   Öğretimde yaparak yaşayarak ve duyu organlarının mümkün olduğunca fazlasını seslenme önemli bir ilkedir. Yediiklim Okullarında drama dersi de bu ilkeyi gerçekleştirecek önemli bir yere sahiptir.

Akademik Başarı İçin Özgün Çalışmalarımız

   Derslerde işlenen konuların pekiştirilmesine yönelik olarak zümrelerce, her dersle ilgili "pekiştirici çalışma yaprakları" hazırlanır, Tema özetleri verilir.

 

Hazırlanan Etkinlikler

1) Tümce tamamlama,

2) Eşleştirme,

3) Doğru yanlış,

4) Açık uçlu sorular,

5) Araştırma - çalışma soruları,

6) Ödüllü Haftanın Sorusu, (panolara asılır)

7) Çoktan seçmeli sorular,

8) Problem çözme etkinlikleri vb.

9) Ayrıca MORPA KAMPÜS'ten de her ders için yararlanılır.